ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝวช.09
ชื่อโครงการ โครงการจิตอาสาวันสถาปนาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2567
ระยะเวลาโครงการ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่่ ร.ต.กิตติภัฎ วงค์กระโซ่(ประธาน)
นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล(รองประธาน)
นางสาวกอบกุล ใจกว้าง(กรรมการ)
นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์(กรรมการ)
นางสาวสญามณ รูปต่ำ(กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข(กรรมการ)
นายธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารตาม(กรรมการ)
นายชัชวาล พูลสวัสดิ์(กรรมการ)
งบประมาณ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำจิตอาสาภายในโรงเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 40 ผลการประเมิน : 40
เอกสารแนบ ภาพประกอบโครงการ