ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP.09
ชื่อโครงการ English Day Camp at Suanthai Pattaya Grade 5
ระยะเวลาโครงการ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์(ประธาน)
อาจารย์ศุภชัย สมนวล(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเช่ารถบัส 4 คัน (32,000)
   2. ค่าสายคล้องคอพร้อมที่เสียบบัตร (3,440)
   3. ค่าสมุดบันทึกกิจกรรม (5,160)
   4. ค่าป้ายห้อยกระเป๋า (1,720)
   5. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (680)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่ากิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน (37,840)
   2. ค่าอาหารว่างนักเรียน (10,320)
   3. ค่าอาหารว่างครู (600)
   4. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (1,240)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมโครงการ English Day Camp at Suanthai Grade 5 หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 172 ผลการประเมิน : 172
2. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 172 ผลการประเมิน : 172
เอกสารแนบ บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
กำหนดการ