ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม SAM
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ SAM01
ชื่อโครงการ โครงการปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
ระยะเวลาโครงการ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมันทนา เมฆิยานนท์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ๑. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษสำหรับ รร สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ของนักเรียน 49 คนๆ ละ 675 บาทเป็นเงิน 33,075 บาท ๒. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับนักเรียนและอาจารย์ จำนวน 55 คนๆ ละ 150 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 8,250 บาท ๓. ค่าอาหารว่างนักเรียนและอาจารย์ จำนวน 55 คนๆ ละ 6๐ บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 6,600 บาท (47,925)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการ
หนังสือปฏิบัติราชการ