ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภิญญา เถาทอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP 04 English Day Camp - at Legend Siam Grade 6 ประธาน 22 พ.ย. 2566 ถึง 22 พ.ย. 2566 91,500 91,500 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP 08 English Day Camp - at The Bangkok Planetarium, Grade 4 ประธาน 13 ธ.ค. 2566 ถึง 13 ธ.ค. 2566 98,920 98,200 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP.07 Christmas week ประธาน 12 ธ.ค. 2566 ถึง 26 ธ.ค. 2566 30,000 30,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.๐๖ ค่ายนักพูดวาทศิลป์ ระดับประถมศึกษา กรรมการ 9 เม.ย. 2567 ถึง 9 เม.ย. 2567 5,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม