ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสุริยาพร โตวรรณสูตร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP02 THE BIG MATHS SUPP QUIZ 2023 รองประธาน 15 พ.ย. 2566 ถึง 15 ธ.ค. 2566 5,000 4,980 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝศภ.02 โครงการบริการวิชาการ STLC IEP Upskill Course 2/2023 ประธาน 15 พ.ย. 2566 ถึง 15 ก.พ. 2567 69,000 69,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝศภ.03 โครงการบริการวิชาการ STLC Language and Culture Day Camp 2023 ประธาน 9 ธ.ค. 2566 ถึง 9 ธ.ค. 2566 66,000 66,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝศภ.04 STLC Summer Kids 2024 ประธาน 1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 276,000 276,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝศภ.04 STLC Summer Kids 2024 ประธาน 1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 276,000 276,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝศภ.05 STLC IEP Summer Kids 2024 ประธาน 1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 370,800 370,800 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP19 English day camp at Nong nooch Garden Pattaya for JIP G.1 ประธาน 16 ก.ค. 2567 ถึง 16 ก.ค. 2567 118,650 118,650 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝศภ.08 โครงการบริการวิชาการ STLC IEP Upskill Courses 1/2024 ประธาน 20 พ.ค. 2567 ถึง 20 ก.ย. 2567 240,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม