ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ01
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ
ระยะเวลาโครงการ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์นัตยา ทองคง(ประธาน)
อาจารย์สมภพ จันทร์เงิน(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. 1.ค่าชุดนักกีฬา (3,060)
   2. 2.ค่าเสื้อนักกีฬา (7,560)
   3. 3.ค่าอาหารในการเข้าร่วมกิจกรรม (7,140)
   4. 4.ค่าวิทยากรฟุตบอล (2,220)
   5. 5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ (20)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. 6.ค่าวัสดุอุปกรณ์ (9,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.1 : มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. ระดับปฐมวัย 1.1 : มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
3. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
4. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
5. ระดับปฐมวัย 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
6. ระดับปฐมวัย 1.4 : มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
7. ระดับปฐมวัย 3.1 : จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
8. ระดับปฐมวัย 3.2 : สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
3. การเข้าร่วมกิจกรรม /การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ ภายในประเทศและต่างประเทศ หน่วยนับ : จำนวนรายการเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าเป้าหมาย : 35
4. รางวัลจากการเข้าร่วมการเเข่งขัน หน่วยนับ : จำนวนรางวัล ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ และทักษะด้านร่างกายสุนทรียภาพด้านดนตรี – นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 25 ผลการประเมิน : 95
2. 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย และเล่นกีฬา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 25 ผลการประเมิน : 100
3. 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 25 ผลการประเมิน :
เอกสารแนบ 1.โครงการส่งเสริมแข่ง
2.คำสั่ง
3.หนังสือเชิญ
4.ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
5.ขอไปปฏิบัติงาน 5 ก.พ. 67
6.ขอไปปฏิบัติงาน 7 .พ. 67
7.ขอไปปฏิบัติงาน_9 ก.พ. 67
8.ขออนุญาตผู้ปกครอง
9.ใบลงทะเบียน-นักเรียน
10.ใบลงทะเบียน-นิสิต
11 ใบลงทะเบียน-อาจารย์
12.สรุปผลการแข่งขัน
13ภาพการแข่งขันข้าวหลามเกมส์