ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางอภิญญา ชัยกุล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กต01 Christmas Greeting Card Contest ประธาน 20 พ.ย. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2567 7,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม