ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ Miss Jareewan Chaiareeleard

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP12 Annual Art Exhibition of JIP grade 1-6 ประธาน 9 ก.พ. 2567 ถึง 16 ก.พ. 2567 29,500 30,000 102 ดำเนินการเสร็จสิ้น