ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นายศักดิ์ดา ทองโสภณ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.09 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประธาน 18 ธ.ค. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2567 30,000 28,000 93 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กส.02 Social Agenda กรรมการ 15 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 3,000 2,974 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.01 วันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2567 ประธาน 31 พ.ค. 2567 ถึง 31 พ.ค. 2567 40,000 39,632 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น