ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กท02
ชื่อโครงการ ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี ระดับ ม.ต้น
ระยะเวลาโครงการ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกอบกุล ใจกว้าง(ประธาน)
นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล(รองประธาน)
นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์(กรรมการ)
นางสาวพิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์(กรรมการ)
นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์(กรรมการ)
นายณรงค์ สังฆะบุตร(กรรมการ)
นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์(กรรมการ)
นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย(กรรมการ)
นางสาวสุรตา หวานสนิท(กรรมการ)
นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี(กรรมการ)
นางธวัลกร สกุลใจแก้ว(กรรมการ)
นางชลธิชา ภูริปาณิก(กรรมการ)
นายเกรียงไกร วิลามาศ(กรรมการ)
นางสาวชนิศร เพ็ชรฉนวน(กรรมการ)
นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์(กรรมการ)
นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา(กรรมการ)
นางอรวรรณ รักนาย(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. เงินอุดหนุนรัฐบาล ค่าจัดการเรียนการสอน (5,000)
แหล่งทุนอื่นๆ
   1. เงินเก็บจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คนละ 50 บาท จำนวน 40 คน (2,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
3. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. - จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. - ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
เอกสารแนบ ใบลงทะเบียน
รูปภาพประกอบโครงการ
สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ