ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP.25
ชื่อโครงการ IEP Art Exhibition
ระยะเวลาโครงการ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร. มนัส จอมปรุ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. รายได้ได้ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (50,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 1
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
3. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
4. การเข้าร่วมกิจกรรม /การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ ภายในประเทศและต่างประเทศ หน่วยนับ : จำนวนรายการเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าเป้าหมาย : 35
5. รางวัลจากการเข้าร่วมการเเข่งขัน หน่วยนับ : จำนวนรางวัล ค่าเป้าหมาย : 15
6. ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม จากอาจารย์ที่ปรึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้นได้แสดงออกทางความคิดจินตนาการผ่านผลงานศิลปะ และสามารถนำเสนอต่อสาธารณะในรูปแบบการแสดงนิทรรศการศิลปะได้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
2. 2. เพื่อให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
3. 3. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีกับภาษาต่างประเทศและสามารถนำเสนอผลงานรวมถึงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั่งคณะกรรมการ