ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.42
ชื่อโครงการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา
ระยะเวลาโครงการ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง 26 มกราคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ๑. ค่าโล่เด็กดี ๒ โล่ๆละ ๑,๕๐๐บาท (3,000)
   2. ๒. ค่าซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม (80,000)
   3. ๓. ค่าจ้างตกแต่งเวทีและสถานที่ (6,000)
   4. ๔. ค่าของรางวัลในการจับสลากและการแสดง (64,500)
   5. ๕. ค่าเช่าเครื่องเสียง (6,000)
   6. ๖. ค่าเช่าเวที (6,000)
   7. ๗. ค่าเช่าบ้านบอล (6,500)
   8. ๘. ค่าของรางวัลในกิจกรรมซุ้มเกมส์ (20,000)
   9. ๙. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมซุ้มเกมส์ (4,000)
   10. ๑๐. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล (4,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
2. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ ชุมนุม/ ลูกเสือ/ บพ./ รด. / แนะแนว และกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยนับ : ร้อยละของผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย : 100
3. พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 3
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยที่กำหนด หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 90
2. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 90
3. ผลงานการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้น หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 85
เอกสารแนบ รายละเอียดกิจกรรม
ภาพกิจกรรม