ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP.07 Christmas week ประธาน 12 ธ.ค. 2566 ถึง 26 ธ.ค. 2566 30,000 30,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP.09 English Day Camp at Suanthai Pattaya Grade 5 ประธาน 7 ธ.ค. 2566 ถึง 7 ธ.ค. 2566 93,000 93,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.๐๖ ค่ายนักพูดวาทศิลป์ ระดับประถมศึกษา กรรมการ 9 เม.ย. 2567 ถึง 9 เม.ย. 2567 5,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม