ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP.07
ชื่อโครงการ Christmas week
ระยะเวลาโครงการ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์(ประธาน)
นางสาวสุภิญญา เถาทอง(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าของรางวัลในการจัดกิจกรรม (18,000)
   2. ค่าป้ายไวนิล (3,000)
   3. ค่าต้นคริสมาสตร์ (2,000)
   4. ค่าสมุดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล (6,174)
   5. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (826)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
2. รางวัลจากการเข้าร่วมการเเข่งขัน หน่วยนับ : จำนวนรางวัล ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการ Christmas Week หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
กำหนดการโครงการ