ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม SAM
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ SAM 01
ชื่อโครงการ ทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระยะเวลาโครงการ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. เงินอุดหนุนรัฐบาล-ค่าจัดการเรียนการสอนและเงินเก็บจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (175,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
2. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ ชุมนุม/ ลูกเสือ/ บพ./ รด. / แนะแนว และกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยนับ : ร้อยละของผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย : 100
3. พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 3
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. 2.เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน หน่วยนับ : ค่าเฉลี่่ย ค่าเป้าหมาย : 4.00 ผลการประเมิน : 3.87
3. 3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.00 ผลการประเมิน : 3.95
เอกสารแนบ เอกสารโครงการ