ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.41
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ
ระยะเวลาโครงการ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขวัญตา บุญจันทร์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าอาหารว่างนักเรียน จำนวน 172 คน X 30 บาท X 2 มื้อ (10,320)
   2. ค่าอาหารว่างสำหรับวิทยากรและคณะกรรมการวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 จำนวน 17 คนX 30 บาท (510)
   3. ค่าอาหารว่างสำหรับวิทยากรและคระกรรมการวันศุกร์ที่ 15 ธัันวาคม 2566 จำนวน 17 คนX 30 บาท (510)
   4. ค่าของที่ระลึกวิทยากร 10 ท่าน (5,000)
   5. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (11,660)
   6. ป้ายไวนิล (2,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกนักเรียนให้สามารถช่วยเหลืองานจราจรและงานการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียนได้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำความรับผิดชอบและความเสียสละให้กับนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ใบลงทะเบียน