ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.20
ชื่อโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567
ระยะเวลาโครงการ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายลักษณ์มงคล ถาวรณา(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1. ค่าไอศกรีมสำหรับนักเรียน (29,000)
   2. 2. ค่าเช่าเวที (ขนาด 12 x 8 เมตร) (7,000)
   3. 3. ค่าเช่าเครื่องเสียง (5,000)
   4. 4. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดซุ้มเกมส์ (10,000)
   5. 5. ค่าเช่าเต็นท์ จำนวน 8 หลัง ๆ ละ 900 บาท (7,200)
   6. 6. ค่าซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม (170,000)
   7. 7. ค่าของรางวัลจับสลาก Lucky draw (70,800)
   8. 8. ค่าของรางวัลในการเล่นเกมส์ (10,000)
   9. 9. เงินรางวัลในการจับสลาก (6,000)
   10. 10. ค่าโล่เด็กดี จำนวน 2 โล่ๆ ละ 1,500 บาท (3,000)
   11. 11. ค่าอาหารว่าง และน้ำดื่มประชุมเตรียมงาน สรุปงาน (2,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. 2. ความพึงพอใจของนักเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ต่อกัน หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.50 ผลการประเมิน : 4.50
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
074 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา.pdf