ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กส03
ชื่อโครงการ โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา
ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2567 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรัญญา เซียวประเสริฐ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าถ่ายเอกสารจำนวน ๖๐๐ แผ่น แผ่นละ 0.50 บาท (300)
   2. ค่าป้ายไวนิล 1 แผ่น (1,200)
   3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (1,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนแสดงความเคารพด้วยการไหว้อย่างถูกต้อง หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. จำนวนนักเรียนเป็นต้นแบบในการไหว้ที่ถูกต้องเหมาะสมสวยงาม หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับอนุมัติ.pdf
คำสั่งแต่งตั้ง งามอย่างไทย.pdf