ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP 08
ชื่อโครงการ English Day Camp - at The Bangkok Planetarium, Grade 4
ระยะเวลาโครงการ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภิญญา เถาทอง(ประธาน)
นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเช่ารถ (36,000)
   2. ค่าสมุดกิจกรรม (5,250)
   3. ค่าสายคล้องคอพร้อมป้ายชื่อ (2,500)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเช่ารถ (12,000)
   2. ค่าเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการ – วิทยาศาสตร์ท้าพิสูจน์ (10,500)
   3. ค่าเข้าชมท้องฟ้าจำลองครู (600)
   4. ค่าเข้าชมท้องฟ้าจำลองนักเรียน (10,500)
   5. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (10,500)
   6. ค่าอาหารกลางวันครู (720)
   7. ค่าอาหารว่างนักเรียนช่วงเช้า (4,375)
   8. ค่าอาหารว่างครูช่วงเช้า (300)
   9. ค่าอาหารว่างนักเรียนช่วงบ่าย (4,375)
   10. ค่าอาหารว่างครูช่วงบ่าย (300)
   11. ค่าสายคล้องคอพร้อมป้ายชื่อ (1,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนผ่านการเข้าร่วมโครงการ English Day Camp - at The Bangkok Planetarium หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ คำสั่ง.pdf
สมุดกิจกรรม Bangkok Planetarium, Grade 4.pdf
ใบลงทะเบียนนักเรียนชั้น ป.4.pdf
แบบสังเกตพฤติกรรม.pdf