ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางมันทนา เมฆิยานนท์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
SAM01 โครงการปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประธาน 26 พ.ย. 2566 ถึง 26 พ.ย. 2566 47,925 47,925 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น