ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.29
ชื่อโครงการ ฟุตซอลประถม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ระยะเวลาโครงการ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าป้ายไวนิลโครงการ ๑ ป้าย ขนาด ๓ x ๑ ตารางเมตร ๆ ละ ๑๘๐ บาท (540)
   2. 2. ค่าเอกสาร จำนวน ๑๐๐ แผ่น (410)
   3. 3. ค่าน้ำดื่มขวด น้ำแข็งและน้ำหวานเฮลซ์บลูบอย (5,760)
   4. 4. ค่าลูกฟุตซอล จำนวน 5 ลูก (3,450)
   5. 5. ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล (4,400)
   6. 6. ค่าตอบแทนนิสิตผู้ตัดสิน จำนวน ๒ คน (1,440)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การเข้าร่วมกิจกรรม /การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ ภายในประเทศและต่างประเทศ หน่วยนับ : จำนวนรายการเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าเป้าหมาย : 35
2. รางวัลจากการเข้าร่วมการเเข่งขัน หน่วยนับ : จำนวนรางวัล ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฯ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั่ง