ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวรัชฎา เศษวิสัย

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบก.04 สื่อสารความรู้ สร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ ประธาน 1 ธ.ค. 2566 ถึง 26 มิ.ย. 2567 2,480 2,480 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝมธ.05 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ประธาน 7 มิ.ย. 2567 ถึง 21 มิ.ย. 2567 2,496 2,496 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น