ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปถ.02
ชื่อโครงการ โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระยะเวลาโครงการ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ อริสรา ขันติโชติบริบูรณ์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าอาหารอาจารย์ 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท (50 บาท x 15 คน) (750)
   2. ค่าอาหารนักเรียน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท (50 บาท x 347 คน) (17,350)
   3. ค่าอาหารนิสิต 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท (50 บาท x 2 คน) (100)
   4. ค่าอาหารว่างนักเรียน 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท (60 บาท x 347 คน) (20,820)
   5. ค่าอาหารว่างอาจารย์ 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท (60 บาท x 15 คน) (900)
   6. ค่าอาหารว่างนิสิต 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท (60 บาท x 2) (120)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ๑. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถที่ศึกษามา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
2. ๒. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กฎ ระเบียบ การปรับตนเข้ากับผู้อื่นในการใช้ชีวิตและภาวะการเป็นผู้นำ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ อนุมัติโครงการและงบประมาณ
อนุมัติโครงการค่ายลูกเสือ-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ป.4-5