ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรนิดา คล้ายยวงทอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝวช 08 โครงการจิตอาสาวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 กรรมการและเลขานุการ 1 พ.ย. 2566 ถึง 29 ธ.ค. 2566 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกจ.08 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด กรรมการ 24 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 6,000 6,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น