ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์สมภพ จันทร์เงิน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ01 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ รองประธาน 8 ม.ค. 2567 ถึง 30 ส.ค. 2567 29,000 28,980 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ15 Summer Camps for Kids 2024 รองประธาน 1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 912,000 912,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น