ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.42 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา ประธาน 26 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 200,000 20,000 10 ดำเนินการเสร็จสิ้น