ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ Ms.Kelly Leigh Scannell

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP15 IEP Reading Enhancement รองประธาน 15 ธ.ค. 2566 ถึง 15 ธ.ค. 2566 60,000 59,852 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น