ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.34
ชื่อโครงการ สุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6
ระยะเวลาโครงการ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าจ้างทำซุ้มถ่ายภาพ จำนวน ๔ ซุ้ม (20,000)
   2. ค่าจ้างตกแต่งเวที (10,000)
   3. ค่าของที่ระลึก จำนวน ๓๔๑ ชิ้น ๆ ละ ๔๐ บาท (13,640)
   4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (6,360)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.5 : 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ยินดี และภาคภูมิใจในความสำเร็จ อยู่ในระดับดีมาก หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.5 ผลการประเมิน : 4.5
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทัศนคติที่ดีและผูกพันกับโรงเรียน อยู่ในระดับดีมาก หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.5 ผลการประเมิน : 4.5
3. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง อยู่ในระดับดีมาก หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.5 ผลการประเมิน : 4.5
เอกสารแนบ โครงการมอบประกาศนียบัตร ม.6-66 อนุมัติ.pdf
คำสั่ง