ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กค 01 โครงการสอนซ่อมคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประธาน 1 พ.ย. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2567 1,000 928 93 ดำเนินการเสร็จสิ้น