ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP53
ชื่อโครงการ Note-taking and Planning Skill Development
ระยะเวลาโครงการ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต(ประธาน)
Mr. Ting Fong Tsai(กรรมการ)
นางสาวพัชรา มานะศิลป์(กรรมการ)
่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์(กรรมการ)
นายประวีณ สุทธิสง่า(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าวิทยากรชั่วโมงละ 1000 บาท จำนวน 3 ชั่วโมง (3,000)
   2. ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม (24,000)
   3. ค่าอาหารว่างสำหรับวิทยากร (80)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : สร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 4 : โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนมีทักษะการจดและเทคนิคการจดบันทึกเพิ่มมากขึ้น หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 85
2. นักเรียนสามารถประยุกต์การจดบันทึกในรูปแบบต่างๆ ให้เข้ากับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 90
3. นักเรียนมีทักษะด้านการวางแผนให้ถึงเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง