ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริลักษณ์ ชัยบัณฑิตย์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
SAM.08 โครงการปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร กรรมการ 31 ม.ค. 2567 ถึง 1 ก.พ. 2567 120,000 100,000 83 ตั้งโครงการ/กิจกรรม