ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศศิณัฎฐ์ ขุมทรัพย์ดี

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท03 โครงการภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี มัธยมศึกษาตอนปลาย ประธาน 24 ม.ค. 2567 ถึง 24 ม.ค. 2567 3,650 3,650 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น