ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.23
ชื่อโครงการ กลุ่มสัมพันธ์ ชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2566
ระยะเวลาโครงการ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายลักษณ์มงคล ถาวรณา(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าอาหารเช้าสำหรับนักเรียน จำนวน ๑๗๗ คนๆ ละ 100 บาท (วันที่ 24 ก.พ.67) (17,700)
   2. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน จำนวน ๑๗๗ คน 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท (21,240)
   3. ค่าอาหารเช้าสำหรับนักเรียน จำนวน ๑๗๗ คนๆ ละ 140 บาท (อาหารเช้าวันที่ 25 ก.พ.67) (24,780)
   4. 1. ค่าที่พักสำหรับนักเรียน จำนวน ๑๗๗ คนๆ ละ 44๐ บาท (77,880)
   5. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน ๑๗๗ คน ๆ ละ 160 บาท (วันที่ 24 ก.พ.67) (28,320)
   6. ค่าอาหารเย็นสำหรับนักเรียน จำนวน ๑๗๗ คน ๆ ละ 200 บาท (วันที่ 24 ก.พ.67) (35,400)
   7. 4. ค่าที่พักสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 40 คน (17,600)
   8. 5. ค่าอาหารเช้าสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 40 คน (4,000)
   9. 6. ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 40 คน (4,800)
   10. 7. ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการโครงการ (6,400)
   11. 8. ค่าอาหารเย็นสำหรับคณะกรรมการโครงการ (8,000)
   12. 9. ค่าอาหารเช้าสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 40 คน (5,600)
   13. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ จำนวน 1 คัน (2,500)
   14. ค่าธรรมเนียมผ่านทาง (1,000)
   15. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 1 คน วันละ ๔๒๐ บาท จำนวน ๒ วัน (840)
   16. ค่าวัสดุอุปกรณ์สัมพันธ์อาจารย์-ศิษย์ (1,920)
   17. ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมนันทนาการ (2,500)
   18. ค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด (6,000)
   19. ค่าเช่าไฟประดับสถานที่ (2,500)
   20. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 5 คันๆ ละ ๒4,๐๐๐ บาท (120,000)
   21. ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน (6,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ความพึงพอใจต่อเพื่อนนักเรียน ครูอาจารย์และสถาบัน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั่ง