ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.02 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย ประธาน 13 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ส.ค. 2567 3,600 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝปฐ18 โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู รองประธาน 1 ก.ค. 2567 ถึง 16 ก.ย. 2567 3,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม