ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริการ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝบก.04
ชื่อโครงการ สื่อสารความรู้ สร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ
ระยะเวลาโครงการ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัชฎา เศษวิสัย(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. 1.ค่าป้ายไวนิลในโครงการ ขนาด 1x2 เมตร เมตรละ 180 บาท 2 แผ่น (600)
   2. 2.กระดาษโฟโต้ ขนาด A4 100 แผ่น (250)
   3. 3.ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน 200 ด้าม (1,000)
   4. 4. แฟ้มซองพลาสติก A4 84 ซอง (630)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 70 ผลการประเมิน : 75.90
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับอนุมัติ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความรู้
ภาพกิจกรรม