ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางพจนีย์ มาสุข

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.12 เตรียมการและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" ประธาน 4 พ.ย. 2566 ถึง 10 พ.ย. 2566 3,397,200 3,210,225 94 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.25 ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566 ประธาน 18 ก.พ. 2567 ถึง 19 ก.พ. 2567 635,140 629,040 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.15 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ประธาน 15 พ.ค. 2567 ถึง 16 พ.ค. 2567 210,350 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม