ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr.Chirstopher Kelbie

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP13 English Camp G.6 ประธาน 19 ม.ค. 2567 ถึง 20 ม.ค. 2567 431,140 427,506 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น