ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสุริยาพร โตวรรณสูตร, นางสาวสุปราณี สีลาเขต

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP11 The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 ประธาน 19 ธ.ค. 2566 ถึง 19 ธ.ค. 2566 87,320 87,320 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น