ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ อริสรา ขันติโชติบริบูรณ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.02 โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประธาน 1 ธ.ค. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 40,040 52,050 130 ดำเนินการเสร็จสิ้น