ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.25
ชื่อโครงการ สรุปงานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ระยะเวลาโครงการ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึง 18 มีนาคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 56 คน ๆ ละ 100 บาท (5,600)
   2. ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 10 คน ๆ ละ 100 บาท (1,000)
   3. ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 56 คน ๆ ละ 50 บาท จำนวน 2 มื้อ (5,600)
   4. ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 10 คน ๆ ละ 50 บาท จำนวน 2 มื้อ (1,000)
   5. ค่าอาหารเย็นสำหรับคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 56 คน ๆ ละ 160 บาท (8,960)
   6. ค่าอาหารเย็นสำหรับคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 10 คน ๆ ละ 160 บาท (1,600)
   7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (5,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ความสำเร็จของการจัดทำโครงการของคณะกรรมการนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2566 หน่วยนับ : เล่ม ค่าเป้าหมาย : 7 ผลการประเมิน : 7
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ