ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.09
ชื่อโครงการ โครงการเด็กปฐมวัยรวมใจสามัคคี
ระยะเวลาโครงการ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง 19 มกราคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกรกช เงินดี(ประธาน)
นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าจ้างทำฉากเวที (8,000)
   2. ค่าจ้างทำฉากการแสดง (8,000)
   3. ค่าถ่ายเอกสารและการ์ดเชิญสำหรับผู้ปกครองและผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ (4,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.1 : มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
3. ระดับปฐมวัย 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
4. ระดับปฐมวัย 1.4 : มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
5. ระดับปฐมวัย 2.6 : มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
6. ระดับปฐมวัย 3.1 : จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
7. ระดับปฐมวัย 3.2 : สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
2. กิจกรรมที่สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 6
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1.เพื่อให้นักเรียนแสดงออกทางศิปะดนตรีการเคลื่อนไหวได้เหมาะสมกับสถานการณ์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 95
2. 2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 95
3. 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
คำสั่ง
ขอเชิญร่วมงาน
ขอเชิญร่วมงานภายนอก
ขอตำรวจอำนวยความสะดวก
ขอแผงกั้นเทศบาลแสนสุข
ใบลงทะเบียน
ผังโต๊ะจีน
ตารางฝึกซ้อมการแสดง