ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปวลี เสมอวงษ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.02 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย รองประธาน 13 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ส.ค. 2567 3,600 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝปฐ.14 summer for kids 2024 รองประธาน 1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 632,140 632,140 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น