ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.03 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ประธาน 15 พ.ย. 2566 ถึง 31 ก.ค. 2567 31,680 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม