ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ, Mr. Forbes Smart

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP 05 Father's Day Week ประธาน 27 พ.ย. 2566 ถึง 8 ธ.ค. 2566 10,000 9,981 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น