ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางวลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกจ.08 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด รองประธาน 24 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 6,000 6,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น