ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นายสมภพ จันทร์เงิน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.๑๐ โครงการ International Day ประธาน 14 ก.พ. 2567 ถึง 14 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ๑๗ โครงการ Satit Creative Learning for Fun 2/2566 ครั้งที่ 2 รองประธาน 15 พ.ย. 2566 ถึง 27 ก.พ. 2567 1,324,410 1,135,710 86 ดำเนินการเสร็จสิ้น