ปีงบประมาณ 2567


เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน ประถมศึกษา - นายเกรียงไกร วิลามาศ 9 ก.พ. 2567 ถึง 9 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Integrated Secondary Field Trip - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
- Mr. Ting Fong Tsai
- นายปริยวัตน์ ปุระวัฒนานนท์
- ดร. มนัส จอมปรุ
- Ms.Mamiko Chunnawong
- นายเสกสัน จันทร์สม
- Ms.Marites Careon
31 ม.ค. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 487,575 424,741 87.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
พิธีปฏิญาณตนและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นางนวพร วรรณาชัยสิทธิ์
- นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์ วัฒนภู
- นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางพรทิพย์ แสงบุตร
- นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางสุธาสินี จันทรเฉิด
- นางปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์
19 ม.ค. 2567 ถึง 19 ม.ค. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน มัธยมศึกษา - นางสาวสุรตา หวานสนิท 9 ก.พ. 2567 ถึง 9 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น We Volunteer - นายประวีณ สุทธิสง่า 20 พ.ย. 2566 ถึง 1 ธ.ค. 2566 20,000 13,689 68.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จิตรกรจิ๋ว ประจำปีการศึกษา 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 16 พ.ย. 2566 ถึง 1 ธ.ค. 2566 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลือกตั้งประธานนักเรียน - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 18 ธ.ค. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2567 30,000 28,000 93.33 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2566 - นายธราพงษ์ การกระโทก 26 ธ.ค. 2566 ถึง 26 ธ.ค. 2566 60,000 59,586 99.31 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เตรียมการและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" - นางพจนีย์ มาสุข 4 พ.ย. 2566 ถึง 10 พ.ย. 2566 3,397,200 3,210,225 94.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ 8 ธ.ค. 2566 ถึง 15 ธ.ค. 2566 30,000 29,923 99.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี ระดับ ม.ต้น - นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวพิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นายณรงค์ สังฆะบุตร
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวสุรตา หวานสนิท
- นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นางธวัลกร สกุลใจแก้ว
- นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
- นางสาวชนิศร เพ็ชรฉนวน
- นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางอรวรรณ รักนาย
8 ธ.ค. 2566 ถึง 29 ธ.ค. 2566 7,000 7,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการจิตอาสาวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 - นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่
- ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางสุธาสินี จันทรเฉิด
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นายธราพงษ์ การกระโทก
- นายชัชวาล พูลสวัสดิ์
- นางสาวอรนิดา คล้ายยวงทอง
1 พ.ย. 2566 ถึง 29 ธ.ค. 2566 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 7 ม.ค. 2567 ถึง 8 ม.ค. 2567 400,000 399,984 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Social Agenda - นายสุทัศน์ คำเอี่ยมเอก
- นายศุภชัย สมนวล
- นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์
- นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นายฉลอง แสนโคก
- นางสาวณัฏฐนันท์ เอี่ยมวิจารณ์
- นางทิพยาภา มานะสม
- นายธราพงษ์ การกระโทก
- นายปราโมทย์ อาจวิชัย
- นางสาวพรสุดา ชูพันธ์
- นายศักดิ์ดา ทองโสภณ
- นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี
- นางสาวอธิพร มากพูน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช น้อยไม้
15 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 3,000 2,974 99.13 ดำเนินการเสร็จสิ้น
การจัดทำและนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ 24 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 25,000 24,899 99.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 22 พ.ย. 2566 ถึง 22 พ.ย. 2566 175,000 174,960 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน ประถมศึกษา - นายเกรียงไกร วิลามาศ 9 ก.พ. 2567 ถึง 9 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Survival Skills Camp - นายมงคล พลเยี่ยม 2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 153,245 153,222 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 26 ม.ค. 2567 ถึง 26 ก.พ. 2567 320,000 314,000 98.13 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 15 ก.พ. 2567 ถึง 16 ก.พ. 2567 119,860 119,860 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Integrated Secondary Field Trip - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
- Mr. Ting Fong Tsai
- นายปริยวัตน์ ปุระวัฒนานนท์
- ดร. มนัส จอมปรุ
- Ms.Mamiko Chunnawong
- นายเสกสัน จันทร์สม
- Ms.Marites Careon
31 ม.ค. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 487,575 424,741 87.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับประถมศึกษา - นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์ 5 ม.ค. 2567 ถึง 5 ม.ค. 2567 6,850 6,850 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Day Camp ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 - นางสาวพรสุดา ชูพันธ์
- นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 40,950 40,950 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 - นางสาวสุวิชญา ทองทรัพย์ 2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 36,450 36,450 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้นม.๒-๓ - นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ 2 ก.พ. 2567 ถึง 3 ก.พ. 2567 277,400 277,301 99.96 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 16 ก.พ. 2567 ถึง 16 ก.พ. 2567 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด - นายธีรศักดิ์ โชตะนา
- นางวลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร
- นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย
- นางสาวณัฐิดา ทองดี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์ วัฒนภู
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางสาวอรนิดา คล้ายยวงทอง
24 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 6,000 6,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด - นายธีรศักดิ์ โชตะนา
- นางวลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร
- นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย
- นางสาวณัฐิดา ทองดี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์ วัฒนภู
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางสาวอรนิดา คล้ายยวงทอง
24 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 6,000 6,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566 - นางพจนีย์ มาสุข 18 ก.พ. 2567 ถึง 19 ก.พ. 2567 635,140 629,040 99.04 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลุ่มสัมพันธ์ ชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2566 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 24 ก.พ. 2567 ถึง 25 ก.พ. 2567 394,980 380,100 96.23 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรีกับงานอาชีพ - นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล นางสาวกอบกุล ใจกว้าง ว่าที่ร้อยตรีกิตตภัฎ วงค์กระโซ่ นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ นางพรทิพย์ นางสาวศิริลักษณ์ ชัยบัณฑิตย์ 19 ม.ค. 2567 ถึง 19 ม.ค. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
พิธีปฏิญาณตนและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นางนวพร วรรณาชัยสิทธิ์
- นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์ วัฒนภู
- นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางพรทิพย์ แสงบุตร
- นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางสุธาสินี จันทรเฉิด
- นางปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์
19 ม.ค. 2567 ถึง 19 ม.ค. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการจิตอาสาวันสถาปนาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2567 - ว่าที่่ ร.ต.กิตติภัฎ วงค์กระโซ่
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข
- นายธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารตาม
- นายชัชวาล พูลสวัสดิ์
16 ม.ค. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
สรุปงานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 - ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 18 มี.ค. 2567 ถึง 18 มี.ค. 2567 28,760 28,760 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ 2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 24,900 24,900 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี มัธยมศึกษาตอนปลาย - นางสาวศศิณัฎฐ์ ขุมทรัพย์ดี 24 ม.ค. 2567 ถึง 24 ม.ค. 2567 3,650 3,650 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมวันรำลึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2566 - นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน 23 ก.พ. 2567 ถึง 23 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ - นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางนวพร วรรณาชัยสิทธิ์
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นางเบญจมาศ โต่นวุธ
2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 47,300 46,906 99.17 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร - ว่าที่่ ร.ต.กิตติภัฎ วงค์กระโซ่
- ดร.พาวา พงษ์พันธ์
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางสาวอธิพร มากพูน
- นางสาวศิริลักษณ์ ชัยบัณฑิตย์
- ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
- นางสาวิตรี ริบรวมทรัพย์
31 ม.ค. 2567 ถึง 1 ก.พ. 2567 120,000 100,000 83.33 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์สมภพ จันทร์เงิน
8 ม.ค. 2567 ถึง 30 ส.ค. 2567 29,000 28,980 99.93 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.1 - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช น้อยไม้
2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 37,000 25,160 68.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 26 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 200,000 20,000 10.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน มัธยมศึกษา - นางสาวสุรตา หวานสนิท 9 ก.พ. 2567 ถึง 9 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - อริสรา ขันติโชติบริบูรณ์ 1 ธ.ค. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 40,040 52,050 130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 4 พ.ค. 2567 ถึง 6 พ.ค. 2567 276,650 265,280 95.89 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายนักพูดวาทศิลป์ ระดับประถมศึกษา - นางสาวชนิศร เพ็ชรฉนวน
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวพิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวสุรตา หวานสนิท
- นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
- นางสาวสุภิญญา เถาทอง
- นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์
9 เม.ย. 2567 ถึง 9 เม.ย. 2567 5,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2566 - ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 12 ต.ค. 2566 ถึง 12 ต.ค. 2566 15,000 14,505 96.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา - นางอรัญญา เซียวประเสริฐ 1 ก.ค. 2567 ถึง 30 ส.ค. 2567 2,500 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการคุณธรรมจริยธรรม - นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
15 พ.ย. 2566 ถึง 31 ก.ค. 2567 31,680 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
THE BIG MATHS SUPP QUIZ 2023 - นายปริญญา ผสมทรัพย์
- Mr.James David Peter Howard Orrrell
- นางสุริยาพร โตวรรณสูตร
15 พ.ย. 2566 ถึง 15 ธ.ค. 2566 5,000 4,980 99.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร, นางสาวสุปราณี สีลาเขต 19 ธ.ค. 2566 ถึง 19 ธ.ค. 2566 87,320 87,320 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Note-taking and Planning Skill Development - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- Mr. Ting Fong Tsai
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
- นายประวีณ สุทธิสง่า
16 พ.ย. 2566 ถึง 16 พ.ย. 2566 27,080 27,000 99.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 27 พ.ย. 2566 ถึง 27 พ.ย. 2566 151,900 128,210 84.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฟุตซอลประถม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 15 พ.ย. 2566 ถึง 24 พ.ย. 2566 16,000 15,990 99.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp at Legend Siam Pattaya G.2 - อ.ณัฐกริษฐา โกพิมาย
- อ.นฤมล เสงี่ยม
29 พ.ย. 2566 ถึง 29 พ.ย. 2566 93,000 93,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
We Volunteer - นายประวีณ สุทธิสง่า 20 พ.ย. 2566 ถึง 1 ธ.ค. 2566 20,000 13,689 68.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Satit Street Basketball ประจำปีการศึกษา 2566 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 15 พ.ย. 2566 ถึง 24 ธ.ค. 2566 10,000 9,757 97.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ลอยกระทง - นางวรรธนา นันตาเขียน 27 พ.ย. 2566 ถึง 27 พ.ย. 2566 1,000 1,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - อาจารย์มนพัทธ์ โชคอนันต์รัตนา 29 พ.ย. 2566 ถึง 29 พ.ย. 2566 295,800 295,401 99.87 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 27 พ.ย. 2566 ถึง 27 พ.ย. 2566 2,000 2,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Democratic Value Enhancement Project - นายประวีณ สุทธิสง่า
- Mr. Le Anh Tu
6 ธ.ค. 2566 ถึง 2 ก.พ. 2567 3,000 2,997 99.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลือกตั้งประธานนักเรียน - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 18 ธ.ค. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2567 30,000 28,000 93.33 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 26 พ.ย. 2566 ถึง 26 พ.ย. 2566 47,925 47,925 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2566 - นายธราพงษ์ การกระโทก 26 ธ.ค. 2566 ถึง 26 ธ.ค. 2566 60,000 59,586 99.31 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาวิชาการ ระดับปฐมวัย - นางสาวพันทิวา ฐานคร
- นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
30 ม.ค. 2567 ถึง 1 ก.พ. 2567 98,950 88,900 89.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เตรียมการและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" - นางพจนีย์ มาสุข 4 พ.ย. 2566 ถึง 10 พ.ย. 2566 3,397,200 3,210,225 94.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Field Trips P.5: Art in Paradise - นายมงคล พลเยี่ยม 14 ธ.ค. 2566 ถึง 14 ธ.ค. 2566 16,400 16,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp - at Legend Siam Grade 6 - นางสาวสุภิญญา เถาทอง
- นายอภิชาติ คามีศักดิ์
22 พ.ย. 2566 ถึง 22 พ.ย. 2566 91,500 91,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp - at The Bangkok Planetarium, Grade 4 - นางสาวสุภิญญา เถาทอง
- นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
13 ธ.ค. 2566 ถึง 13 ธ.ค. 2566 98,920 98,200 99.27 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สื่อสารความรู้ สร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ - นางสาวรัชฎา เศษวิสัย 1 ธ.ค. 2566 ถึง 26 มิ.ย. 2567 2,480 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
Field Trips P.1 : The Junior Explorers - นางสาวเจนีวา ชัยภักดี 14 ธ.ค. 2566 ถึง 14 ธ.ค. 2566 13,700 13,440 98.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ 8 ธ.ค. 2566 ถึง 15 ธ.ค. 2566 30,000 29,923 99.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์
- นางสาวทรงศรี สารภูษิต
- นางสาวพรสุดา ชูพันธ์
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
- นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
15 พ.ย. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 59,800 47,224 78.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Father's Day Week - นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ, Mr. Forbes Smart 27 พ.ย. 2566 ถึง 8 ธ.ค. 2566 10,000 9,981 99.81 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี ระดับ ม.ต้น - นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวพิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นายณรงค์ สังฆะบุตร
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวสุรตา หวานสนิท
- นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นางธวัลกร สกุลใจแก้ว
- นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
- นางสาวชนิศร เพ็ชรฉนวน
- นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางอรวรรณ รักนาย
8 ธ.ค. 2566 ถึง 29 ธ.ค. 2566 7,000 7,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการจิตอาสาวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 - นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่
- ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางสุธาสินี จันทรเฉิด
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นายธราพงษ์ การกระโทก
- นายชัชวาล พูลสวัสดิ์
- นางสาวอรนิดา คล้ายยวงทอง
1 พ.ย. 2566 ถึง 29 ธ.ค. 2566 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Christmas week - นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์
- นางสาวสุภิญญา เถาทอง
12 ธ.ค. 2566 ถึง 26 ธ.ค. 2566 30,000 30,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp at Suanthai Pattaya Grade 5 - นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์
- อาจารย์ศุภชัย สมนวล
7 ธ.ค. 2566 ถึง 7 ธ.ค. 2566 93,000 93,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Reading Enhancement - นาวสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล
- นางสาวเจนีวา ชัยภักดี
- Ms.Kelly Leigh Scannell
15 ธ.ค. 2566 ถึง 15 ธ.ค. 2566 60,000 59,852 99.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Origami - อ.ณัฐกริษฐา โกพิมาย
- Mr. Tapan Kr. Adhya
5 ม.ค. 2567 ถึง 15 ม.ค. 2567 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฟุตบอล 7 คน ประเพณี ประจำปีการศึกษา 2566 - ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 11 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 9,820 9,708 98.86 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Valentine's Day Week - Mrs.Suriyaporn Towanasoot and Miss Hailey Voce 7 ก.พ. 2567 ถึง 14 ก.พ. 2567 20,000 19,960 99.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Camp G.6 - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr.Chirstopher Kelbie 19 ม.ค. 2567 ถึง 20 ม.ค. 2567 431,140 427,506 99.16 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Annual Art Exhibition of JIP grade 1-6 - Miss Aonuma Suenark
- Mr.Tapan Kr.Adhya
- Miss Jareewan Chaiareeleard
9 ก.พ. 2567 ถึง 16 ก.พ. 2567 29,500 30,000 101.69 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Art Market Satit Festival "เสพศิลป์ ฟินอาร์ต กินเพลิน แแดนดินถิ่นบางแสน" - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 26 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 24,000 24,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
การจัดทำและนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ 24 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 25,000 24,899 99.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Christmas Greeting Card Contest - นางอภิญญา ชัยกุล 20 พ.ย. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2567 7,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
Christmas Greeting Card Contest - นางอภิญญา ชัยกุล 20 พ.ย. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2567 7,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
Christmas Greeting Card Contest - อภิญญา ชัยกุล 20 พ.ย. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2567 7,000 7,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วรรณคดีสัญจร - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 17 ม.ค. 2567 ถึง 18 ม.ค. 2567 23,600 20,180 85.51 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเด็กปฐมวัยรวมใจสามัคคี - นางกรกช เงินดี
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
19 ม.ค. 2567 ถึง 19 ม.ค. 2567 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน ประถมศึกษา - นายเกรียงไกร วิลามาศ 9 ก.พ. 2567 ถึง 9 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Survival Skills Camp - นายมงคล พลเยี่ยม 2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 153,245 153,222 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Satit Music Festival 2023 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 22 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 30,000 30,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 15 ก.พ. 2567 ถึง 16 ก.พ. 2567 119,860 119,860 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ International Day - นายสมภพ จันทร์เงิน
- Mr. Nathan David Sloane
14 ก.พ. 2567 ถึง 14 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Integrated Secondary Field Trip - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
- Mr. Ting Fong Tsai
- นายปริยวัตน์ ปุระวัฒนานนท์
- ดร. มนัส จอมปรุ
- Ms.Mamiko Chunnawong
- นายเสกสัน จันทร์สม
- Ms.Marites Careon
31 ม.ค. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 487,575 424,741 87.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp at Children Discovery Museum G.3 - นางสาวทัศไนย นิธิประทีป
- นายปริญญา ผสมทรัพย์
6 ธ.ค. 2566 ถึง 6 ธ.ค. 2566 76,125 76,125 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับประถมศึกษา - นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์ 5 ม.ค. 2567 ถึง 5 ม.ค. 2567 6,850 6,850 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 16 ก.พ. 2567 ถึง 16 ก.พ. 2567 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด - นายธีรศักดิ์ โชตะนา
- นางวลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร
- นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย
- นางสาวณัฐิดา ทองดี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์ วัฒนภู
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางสาวอรนิดา คล้ายยวงทอง
24 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 6,000 6,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566 - นางพจนีย์ มาสุข 18 ก.พ. 2567 ถึง 19 ก.พ. 2567 635,140 629,040 99.04 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลุ่มสัมพันธ์ ชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2566 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 24 ก.พ. 2567 ถึง 25 ก.พ. 2567 394,980 380,100 96.23 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรีกับงานอาชีพ - นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล นางสาวกอบกุล ใจกว้าง ว่าที่ร้อยตรีกิตตภัฎ วงค์กระโซ่ นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ นางพรทิพย์ นางสาวศิริลักษณ์ ชัยบัณฑิตย์ 19 ม.ค. 2567 ถึง 19 ม.ค. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
พิธีปฏิญาณตนและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นางนวพร วรรณาชัยสิทธิ์
- นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์ วัฒนภู
- นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางพรทิพย์ แสงบุตร
- นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางสุธาสินี จันทรเฉิด
- นางปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์
19 ม.ค. 2567 ถึง 19 ม.ค. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการจิตอาสาวันสถาปนาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2567 - ว่าที่่ ร.ต.กิตติภัฎ วงค์กระโซ่
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข
- นายธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารตาม
- นายชัชวาล พูลสวัสดิ์
16 ม.ค. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการวันแห่งความสำเร็จระดับปฐมวัย - นายกุลชาติ แสงทอง
- นางธิมาพร ปล่องทอง
29 ก.พ. 2567 ถึง 1 มี.ค. 2567 25,740 25,640 99.61 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สรุปงานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 - ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 18 มี.ค. 2567 ถึง 18 มี.ค. 2567 28,760 28,760 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี มัธยมศึกษาตอนปลาย - นางสาวศศิณัฎฐ์ ขุมทรัพย์ดี 24 ม.ค. 2567 ถึง 24 ม.ค. 2567 3,650 3,650 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ห้องเรียนสะอาดดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 15 พ.ย. 2566 ถึง 1 มี.ค. 2567 12,500 12,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมวันรำลึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2566 - นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน 23 ก.พ. 2567 ถึง 23 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ - นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางนวพร วรรณาชัยสิทธิ์
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นางเบญจมาศ โต่นวุธ
2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 47,300 46,906 99.17 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย - นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร
- นางสาวปวลี เสมอวงษ์
13 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ส.ค. 2567 3,600 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์สมภพ จันทร์เงิน
8 ม.ค. 2567 ถึง 30 ส.ค. 2567 29,000 28,980 99.93 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสอนซ่อมคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา - นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง 1 พ.ย. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2567 1,000 928 92.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ - นางสาวทรงศรี สารภูษิต 22 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 4,000 3,982 99.55 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.1 - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช น้อยไม้
2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 37,000 25,160 68.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โลกใต้ทะเล) - ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์ วัฒนะโชติ 6 มี.ค. 2567 ถึง 7 มี.ค. 2567 94,880 85,779 90.41 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 26 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 200,000 20,000 10.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน มัธยมศึกษา - นางสาวสุรตา หวานสนิท 9 ก.พ. 2567 ถึง 9 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - อริสรา ขันติโชติบริบูรณ์ 1 ธ.ค. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 40,040 52,050 130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Art Exhibition - ดร. มนัส จอมปรุ 26 ม.ค. 2567 ถึง 31 ม.ค. 2567 50,000 31,390 62.78 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 4 พ.ค. 2567 ถึง 6 พ.ค. 2567 276,650 265,280 95.89 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายนักพูดวาทศิลป์ ระดับประถมศึกษา - นางสาวชนิศร เพ็ชรฉนวน
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวพิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวสุรตา หวานสนิท
- นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
- นางสาวสุภิญญา เถาทอง
- นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์
9 เม.ย. 2567 ถึง 9 เม.ย. 2567 5,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
IEP Sport Competition - นายประวีณ สุทธิสง่า
- Mr.Le Anh Tu
- Mr.Evgenii Ibaldinov
24 พ.ค. 2567 ถึง 26 ก.ค. 2567 25,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 4 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- รายชื่อตามคำสั่ง623/2566
12 ต.ค. 2566 ถึง 20 พ.ย. 2566 2,000 1,336 66.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับผู้ปกครองนักเรียน ประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นายศุภชัย สมนวล
- นายสิทธิพันธ์ ชูชื่น
- รายชื่อตามคำสั่ง623/2566
- รายชื่อตามคำสั่ง647/2566
20 ต.ค. 2566 ถึง 27 ต.ค. 2566 30,000 30,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 15 ก.พ. 2567 ถึง 16 ก.พ. 2567 119,860 119,860 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป้าประสงค์ที่ 2 : ขับเคลื่อนการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นสถานศึกษาชั้นนำ กลยุทธ์ที่ 5 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ และสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ Kunming Nihao - ดร. มนัส จอมปรุ 16 ก.พ. 2567 ถึง 4 เม.ย. 2567 215,820 209,940 97.28 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 ภาคเรียน - ดร. มนัส จอมปรุ 14 มี.ค. 2567 ถึง 9 พ.ค. 2567 115,545 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นศูนย์กลางวิจัยและทดลอง
กลยุทธ์ที่ 7 : สนับสนุนทุนวิจัย ทุนพัฒนาผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานจริยธรรมการวิจัย
เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สร้างนวัตกรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม กลยุทธ์ที่ 8 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจำปี ๒๕๖๗ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์ วัฒนะโชติ
- นางสาวพรจันทร์ สั่งการ
- นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
13 มี.ค. 2567 ถึง 15 มี.ค. 2567 1,060,450 983,858 92.78 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 - น.ส.วิรัตน์ อุทาพรม 3 ส.ค. 2567 ถึง 4 ส.ค. 2567 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์ที่ 4 : โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 11 : สร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ Note-taking and Planning Skill Development - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- Mr. Ting Fong Tsai
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
- นายประวีณ สุทธิสง่า
16 พ.ย. 2566 ถึง 16 พ.ย. 2566 27,080 27,000 99.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการแนะให้แนว - นางสาวคณิตา จูตะเสน 26 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นสำหรับบุคลากรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา - น.ส.วิรัตน์ อุทาพรม 13 พ.ค. 2567 ถึง 13 พ.ค. 2567 27,000 27,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 12 : พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์
- นางสาวทรงศรี สารภูษิต
- นางสาวพรสุดา ชูพันธ์
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
- นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
15 พ.ย. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 59,800 47,224 78.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 13 : ซ่อมบำรุง และบำรุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความสวยงามและอำนวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม 5ส - นางสาวเกษร ยั่งยืน 1 ต.ค. 2566 ถึง 30 มิ.ย. 2567 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นสำหรับบุคลากรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา - น.ส.วิรัตน์ อุทาพรม 13 พ.ค. 2567 ถึง 13 พ.ค. 2567 27,000 27,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน โครงการ Satit Activities & Homework ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 6 มิ.ย. 2566 ถึง 15 ก.ย. 2566 633,920 633,920 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการบริการวิชาการ GLC (Global Language Centre) “Learning & Practice Languages” 1/2566 - นางวรรธนา นันตาเขียน
- นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย
19 มิ.ย. 2566 ถึง 15 ก.ย. 2566 600,000 132,000 22.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2566 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 4 ธ.ค. 2566 ถึง 4 ธ.ค. 2566 15,000 14,949 99.66 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ STLC IEP Upskill Course 2/2023 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร 15 พ.ย. 2566 ถึง 15 ก.พ. 2567 69,000 69,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ STLC Language and Culture Day Camp 2023 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร 9 ธ.ค. 2566 ถึง 9 ธ.ค. 2566 66,000 66,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีพุทธศักราช 2567 - อาจารย์พจนีย์ มาสุข 22 ม.ค. 2567 ถึง 27 ม.ค. 2567 229,500 228,489 99.56 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทําบุญประจําปี อาคารที่พักอาศัยบุคลากร ๒๐ ห้อง - นายโอภาส สุวรรณโพธิ์ 5 ม.ค. 2567 ถึง 3 มี.ค. 2567 18,030 18,030 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Satit Creative Learning for Fun 2/2566 ครั้งที่ 2 - นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
- นายสมภพ จันทร์เงิน
15 พ.ย. 2566 ถึง 27 ก.พ. 2567 1,324,410 1,135,710 85.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น
STLC Summer Kids 2024 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร
- นางสุริยาพร โตวรรณสูตร
1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 276,000 276,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
STLC IEP Summer Kids 2024 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร 1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 370,800 370,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ satit Activitys & Home work - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 15 พ.ย. 2566 ถึง 23 ก.พ. 2567 580,350 580,350 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
summer for kids 2024 - นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
- นางสาวปวลี เสมอวงษ์
1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 632,140 632,140 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Summer Camps for Kids 2024 - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์สมภพ จันทร์เงิน
1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 912,000 912,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Summer for Kids 2024 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 2,199,100 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
Summer for kids 2024 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 2,199,100 2,193,700 99.75 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2566 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 4 ธ.ค. 2566 ถึง 4 ธ.ค. 2566 15,000 14,949 99.66 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีพุทธศักราช 2567 - อาจารย์พจนีย์ มาสุข 22 ม.ค. 2567 ถึง 27 ม.ค. 2567 229,500 228,489 99.56 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเด็กปฐมวัยรวมใจสามัคคี - นางกรกช เงินดี
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
19 ม.ค. 2567 ถึง 19 ม.ค. 2567 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการแนะให้แนว - นางสาวคณิตา จูตะเสน 26 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทําบุญประจําปี อาคารที่พักอาศัยบุคลากร ๒๐ ห้อง - นายโอภาส สุวรรณโพธิ์ 5 ม.ค. 2567 ถึง 3 มี.ค. 2567 18,030 18,030 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันแห่งความสำเร็จระดับปฐมวัย - นายกุลชาติ แสงทอง
- นางธิมาพร ปล่องทอง
29 ก.พ. 2567 ถึง 1 มี.ค. 2567 25,740 25,640 99.61 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Kunming Nihao - ดร. มนัส จอมปรุ 16 ก.พ. 2567 ถึง 4 เม.ย. 2567 215,820 209,940 97.28 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 ภาคเรียน - ดร. มนัส จอมปรุ 14 มี.ค. 2567 ถึง 9 พ.ค. 2567 115,545 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู - นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
- นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร
1 ก.ค. 2567 ถึง 16 ก.ย. 2567 3,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการรับรายงานตัวนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2567 - นางสาวจันทิมา กิจดี 17 พ.ค. 2567 ถึง 17 พ.ค. 2567 12,000 10,075 83.96 ตั้งโครงการ/กิจกรรม