ปีงบประมาณ 2567


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2566 - ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 12 ต.ค. 2566 ถึง 12 ต.ค. 2566 15,000 14,505 96.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา - นางอรัญญา เซียวประเสริฐ 1 ก.ค. 2567 ถึง 30 ส.ค. 2567 2,500 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการคุณธรรมจริยธรรม - นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
15 พ.ย. 2566 ถึง 31 ก.ค. 2567 31,680 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
THE BIG MATHS SUPP QUIZ 2023 - นายปริญญา ผสมทรัพย์
- Mr.James David Peter Howard Orrrell
- นางสุริยาพร โตวรรณสูตร
15 พ.ย. 2566 ถึง 15 ธ.ค. 2566 5,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร, นางสาวสุปราณี สีลาเขต 19 ธ.ค. 2566 ถึง 19 ธ.ค. 2566 87,320 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
Note-taking and Planning Skill Development - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- Mr. Ting Fong Tsai
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
- นายประวีณ สุทธิสง่า
16 พ.ย. 2566 ถึง 16 พ.ย. 2566 27,080 27,000 99.70 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 27 พ.ย. 2566 ถึง 27 พ.ย. 2566 151,900 129,210 85.06 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฟุตซอลประถม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 15 พ.ย. 2566 ถึง 24 พ.ย. 2566 16,000 14,550 90.94 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
English Day Camp at Legend Siam Pattaya G.2 - อ.ณัฐกริษฐา โกพิมาย
- อ.นฤมล เสงี่ยม
29 พ.ย. 2566 ถึง 29 พ.ย. 2566 93,000 93,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 4 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นางสาวสญามณ รูปต่ำ 12 ต.ค. 2566 ถึง 20 พ.ย. 2566 2,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับผู้ปกครองนักเรียน ประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นางสาวสญามณ รูปต่ำ 20 ต.ค. 2566 ถึง 27 ต.ค. 2566 30,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม