ปีงบประมาณ 2567


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน โครงการ Satit Activities & Homework ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 6 มิ.ย. 2566 ถึง 15 ก.ย. 2566 633,920 633,920 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการบริการวิชาการ GLC (Global Language Centre) “Learning & Practice Languages” 1/2566 - นางวรรธนา นันตาเขียน
- นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย
19 มิ.ย. 2566 ถึง 15 ก.ย. 2566 600,000 132,000 22.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2566 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 4 ธ.ค. 2566 ถึง 4 ธ.ค. 2566 15,000 14,949 99.66 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ STLC IEP Upskill Course 2/2023 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร 15 พ.ย. 2566 ถึง 15 ก.พ. 2567 69,000 69,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ STLC Language and Culture Day Camp 2023 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร 9 ธ.ค. 2566 ถึง 9 ธ.ค. 2566 66,000 66,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีพุทธศักราช 2567 - อาจารย์พจนีย์ มาสุข 22 ม.ค. 2567 ถึง 27 ม.ค. 2567 229,500 228,489 99.56 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทําบุญประจําปี อาคารที่พักอาศัยบุคลากร ๒๐ ห้อง - นายโอภาส สุวรรณโพธิ์ 5 ม.ค. 2567 ถึง 3 มี.ค. 2567 18,030 18,030 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Satit Creative Learning for Fun 2/2566 ครั้งที่ 2 - นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
- นายสมภพ จันทร์เงิน
15 พ.ย. 2566 ถึง 27 ก.พ. 2567 1,324,410 1,135,710 85.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น
STLC Summer Kids 2024 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร
- นางสุริยาพร โตวรรณสูตร
1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 276,000 276,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
STLC IEP Summer Kids 2024 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร 1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 370,800 370,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ satit Activitys & Home work - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 15 พ.ย. 2566 ถึง 23 ก.พ. 2567 580,350 580,350 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
summer for kids 2024 - นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
- นางสาวปวลี เสมอวงษ์
1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 632,140 632,140 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Summer Camps for Kids 2024 - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์สมภพ จันทร์เงิน
1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 912,000 912,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Summer for Kids 2024 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 2,199,100 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
Summer for kids 2024 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 2,199,100 2,193,700 99.75 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2566 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 4 ธ.ค. 2566 ถึง 4 ธ.ค. 2566 15,000 14,949 99.66 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีพุทธศักราช 2567 - อาจารย์พจนีย์ มาสุข 22 ม.ค. 2567 ถึง 27 ม.ค. 2567 229,500 228,489 99.56 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเด็กปฐมวัยรวมใจสามัคคี - นางกรกช เงินดี
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
19 ม.ค. 2567 ถึง 19 ม.ค. 2567 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการแนะให้แนว - นางสาวคณิตา จูตะเสน 26 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทําบุญประจําปี อาคารที่พักอาศัยบุคลากร ๒๐ ห้อง - นายโอภาส สุวรรณโพธิ์ 5 ม.ค. 2567 ถึง 3 มี.ค. 2567 18,030 18,030 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันแห่งความสำเร็จระดับปฐมวัย - นายกุลชาติ แสงทอง
- นางธิมาพร ปล่องทอง
29 ก.พ. 2567 ถึง 1 มี.ค. 2567 25,740 25,640 99.61 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Kunming Nihao - ดร. มนัส จอมปรุ 16 ก.พ. 2567 ถึง 4 เม.ย. 2567 215,820 209,940 97.28 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 ภาคเรียน - ดร. มนัส จอมปรุ 14 มี.ค. 2567 ถึง 9 พ.ค. 2567 115,545 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู - นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
- นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร
1 ก.ค. 2567 ถึง 16 ก.ย. 2567 3,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการรับรายงานตัวนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2567 - นางสาวจันทิมา กิจดี 17 พ.ค. 2567 ถึง 17 พ.ค. 2567 12,000 10,075 83.96 ตั้งโครงการ/กิจกรรม