ปีงบประมาณ 2567


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน โครงการ Satit Activities & Homework ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 6 มิ.ย. 2566 ถึง 15 ก.ย. 2566 633,920 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการบริการวิชาการ GLC (Global Language Centre) “Learning & Practice Languages” 1/2566 - นางวรรธนา นันตาเขียน
- นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย
19 มิ.ย. 2566 ถึง 15 ก.ย. 2566 600,000 132,000 22.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า