ปีงบประมาณ 2567


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 8 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจำปี ๒๕๖๗ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์ วัฒนะโชติ
- นางสาวพรจันทร์ สั่งการ
- นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
13 มี.ค. 2567 ถึง 15 มี.ค. 2567 1,060,450 983,858 92.78 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 - น.ส.วิรัตน์ อุทาพรม 3 ส.ค. 2567 ถึง 4 ส.ค. 2567 0 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 11 : สร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ Note-taking and Planning Skill Development - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- Mr. Ting Fong Tsai
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
- นายประวีณ สุทธิสง่า
16 พ.ย. 2566 ถึง 16 พ.ย. 2566 27,080 27,000 99.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการแนะให้แนว - นางสาวคณิตา จูตะเสน 26 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นสำหรับบุคลากรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา - น.ส.วิรัตน์ อุทาพรม 13 พ.ค. 2567 ถึง 13 พ.ค. 2567 27,000 27,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 12 : พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์
- นางสาวทรงศรี สารภูษิต
- นางสาวพรสุดา ชูพันธ์
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
- นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
15 พ.ย. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 59,800 47,224 78.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 13 : ซ่อมบำรุง และบำรุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความสวยงามและอำนวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม 5ส - นางสาวเกษร ยั่งยืน 1 ต.ค. 2566 ถึง 30 มิ.ย. 2567 0 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นสำหรับบุคลากรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา - น.ส.วิรัตน์ อุทาพรม 13 พ.ค. 2567 ถึง 13 พ.ค. 2567 27,000 27,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น